بایگانی درمان لکه جای خال

برداشتن خال و زگیل با لیزر

از بین بردن زگیل و خال با لیزر

از بین بردن زگیل و خال با لیزر مهمان ناخوانده پوستی به گفته دکتر مصطفی خدایاری، خال ها ضایعات پوستی کوچکی هستند که ممکن است